RoBoHoN(ロボホン)

RoBoHoN(ロボホン)

https://www.youtube.com/watch?v=K2Z5YIZ24yI

https://www.youtube.com/watch?v=HQtIlxe_ZkY&ebc=ANyPxKp_UmMPKZDq5uJkZ5VCLZSZccBJ1ZbyzCqs1ka9TlWrk9i1TDOyF0vsDikADS-qOnanttfUxDgEQJbakRwOQSg-MZG53g

すげー!すげー!これ、めっちゃ欲しい!!
高いのとアプリが専用になるのがマイナスなんよな~。

未来を可視化したような製品で金のニオイがプンプンすっぞ(笑)